Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MEZTIZO COMUNICACIÓ, S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d’ara endavant, la Política) MEZTIZO COMUNICACIÓ, S.L., informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MEZTIZO COMUNICACIÓ, S.L. es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: MEZTIZO COMUNICACIÓ, S.L. amb CIF/NIF: B67303925, d’ara endavant ENTITAT

Carrer París, 162, 2º 2ª, 08036 Barcelona

E-mail: [email protected]

FINALITAT DEL TRACTAMENT
La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per MEZTIZO COMUNICACIÓ, S.L., ateses les sol·licituds d’informació i/o consultes plantejades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ
MEZTIZO COMUNICACIÓ, S.L. està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

DESTINATARIS
Les dades personals recaptades no seran cedits o comunicats a uns altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/s expressada/s, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament a l’Usuari.

DRETS DELS USUARIS:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).

Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a MEZTIZO COMUNICACIÓ, S.L. a Carrer París, 162, 2º 2ª, 08036 Barcelona o enviant un e-mail a [email protected]

A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT
El responsable del tractament MEZTIZO COMUNICACIÓ, S.L. aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’aquest.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES
No s’elaboren perfils, no es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.