Acord entre el CNR i l’Hortizó per impulsar un grup de natació