Actuacions per millorar la iŀluminació de diversos accessos a Sant Muç