AUP tem que s’aboquin residus a Can Balasc sense cap tipus d’autorització