“El que ofèn realment és la guerra, no les imatges”