El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic desbloqueja la licitació de les obres del Casino