JxR considera que cal replantejar les zones esportives de Rubí