Les colles Galzeran recullen els premis de la temporada