VR porta al Ple l’incompliment de les mocions per part del govern