CDC vol que es faci un Ple anual sobre l’estat de la ciutat