Es crearan noves àrees d’esbarjo de gossos i es millorar les existents