JxR proposa la millora de tots els pipicans de la ciutat