La nefasta gestió municipal de l’habitatge a Rubí. Un exemple concret