Les colles geganteres de Ca n’Oriol, amfitriones de la primera diada gegantera del barri