Les ordenances queden aprovades de forma provisional amb l’abstenció de l’oposició