Una forta calamarsada deixa la ciutat emblanquinada per uns instants