El Ple d’octubre concentra l’atenció en la necessitat de Rubí de disposar d’un hospital