La Generalitat aplana el camí per l’obertura de l’abocador de Can Balasc

Imagen noticia
Desallotjat un local a la plaça Constitució on hi havia 17 persones al seu interior
23 de octubre de 2020
Imagen noticia
El CRAC inicia el cicle expositiu ‘Amb mans de dona’
27 de octubre de 2020

La Generalitat aplana el camí per l’obertura de l’abocador de Can Balasc

Imagen noticia

La direcció de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’autorització ambiental que permetrà a Arrins, una empresa filial del Grupo Sánchez, obrir l’abocador de Can Balasc sense necessitat de disposar d’un estudi d’impacte ambiental. Tant l’Ajuntament de Rubí com la plataforma Rubí Sense Abocadors havien fet d’aquest aspecte legal el seu cavall de batalla per impedir o retardar el màxim possible l’obertura d’aquesta instal·lació, però l’administració catalana s’ha rentat les mans i ha donat llum verda al projecte.

La Generalitat no considera que l’obertura de l’abocador necessiti d’un estudi d’impacte ambiental. Argumenta que el projecte data del 1994 i ja disposa de llicència d’obertura, motiu pel qual considera que l’activitat es podrà iniciar únicament amb l’autorització ambiental que la Generalitat acaba d’atorgar a l’empresa. I és que la intenció de convertir Can Balasc en un abocador per part de l’empresa ve de lluny, però no va ser fins el 2012 que una sentència del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va obligar l’Ajuntament a atorgar la llicència municipal a l’empresa.

La resolució que dona llum verda a Arrins està signada per la directora de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, dirigit pel conseller Damià Calvet. En aquest document, de més de 80 pàgines, es desestimen la majoria d’al·legacions presentades per l’Ajuntament, les entitats i veïns a títol particular i estableix que l’abocador serà un dipòsit controlat per a residus no perillosos. Podrà rebre un total de 1.085 m3 de residus, amb una capacitat anual màxima de 82.500 t a l’any. El document també estableix que la vida útil de l’abocador finalitzarà quan s’arribi al màxim de mestres cúbics abocats o al rebliment de la cota. El document deixa a discreció de l’Ajuntament definir com adequar-se per complir les ordenances de soroll i d’olors. Recordem que l’abocador té a només 300 metres les cases més properes i a prop d’un quilòmetre l’escola Rivo Rubeo.

De quins residus estem parlant?
A la pràctica, l’abocador de Can Balasc acabarà substituïnt l’abocador de Can Carreras, gestionat pel mateix grup empresarial i que ja està teòricament esgotat, ja que la tipologia de residus és molt similar.
Hi ha 136 codis diferents de residus que es poden abocar a Can Balasc (més informació al final de la notícia) després que la Generalitat hagi estimat parcialment una al·legació de l’Ajuntament on excloïa 82 tipus de residus.

Els residus que hi podran entrar estan relacionats amb les activitats industrials i comercials i van des de la industria metal·lúrgica fins a la indústria sanitària, molt allunyats del projecte inicial de l’abocador de Can Balasc, que havia de ser de residus inerts, és a dir, de construcció i runa.

Un canvi en la legislació vigent respecte als anys 90, que va endurir les condicions per considerar inert un residu, i la manca de concreció de la sentència del 2012, on no s’especifica de forma clara quins residus poden i no poden entrar, han permès finalment a l’empresa, amb el beneplàcit de la Generalitat, acabar convertint el paratge de Can Balasc en un abocador de residus industrials i comercials.

RESIDUS AUTORITZATS A CAN BALASC

RESIDUS DE LA PREPARACI?» I ELABORACI?» DE FRUITES, HORTALISSES, CEREALS, OLIS COMESTIBLES, CACAU, CAFÈ, TE I TABAC; PRODUCCI?» DE CONSERVES; PRODUCCI?» DE LLEVAT I EXTRACTE DE LLEVAT, PREPARACI?» I FERMENT
– Residus de l\’extracció amb dissolvents (020303)

RESIDUS DE L’ELABORACI?» DEL SUCRE
– Terra procedent de la neteja i rentatge de la remolatxa (020401)
– Residus de rentatge, neteja i reducció mecànica de matèries primeres (020701)

RESIDUS DE LA PRODUCCI?» DE BEGUDES ALCOH?’LIQUES I NO ALOCH?’LIQUES (excepte cafè, te i cacau)
– Residus de la destil·lació d\’alcohols (020702)
– Residus del tractament químic (020703)
– Materials inadequats per al consum o l’elaboració 020704

RESIDUS DE LA PRODUCCI?» I TRANSFORMACI?» DE PASTA DE PAPER, PAPER I CARTR?»
– Deixalles, separades mecànicament, de pasta elaborada a partir de residus de paper i cartró (030307)
– Residus procedents de la classificació de paper i cartró destinats al reciclatge (030308)
– Deixalles de fibres i llots de fibres, de materials de càrrega i d\’estucat, obtingudes per separació mecànica (030310)

RESIDUS DE LES INDÚSTRIES DEL CUIR, DE LA PELL I DEL TÈXTIL
– Residus de l\’adobat de pell (làmines blaves, encenalls, retalls, pols) que contenen crom (040108)
– Residus de confecció i acabat (040109)
– Residus de l\’acabat diferents dels especificats en el codi 040214 (040215)

RESIDUS DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL
– Residus de fibres tèxtils no processades (040221)
– Residus de fibres tèxtils processades (040222)

RESIDUS DE LA FFDU DE PRODUCTES QUÍMICS QUE CONTENEN SOFRE, DE PROCESSOS QUÍMICS DEL SOFRE I DE PROCESSOS DE DESSULFURACI?»
– Residus que contenen sulfurs diferents dels esmentats en el codi 060602 (060603)

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
– Residus de plàstic (070213)
– Residus que continguin silicones diferents de les especificades al codi 070216 (070217)

RESIDUS DE LA FFDU DE TINTS I PIGMENTS ORGÀNICS (excepte els del subcapítol 0611)
– Residus sòlids diferents dels especificats en el codi 070513 (070514)

RESIDUS DE LA FABRICACI?», FORMULACI?», DISTRIBUCI?» I UTILITZACI?» DE REVESTIMENTS (pintures, vernissos i esmalts vitris), ADHESIUS, SEGELLANTS I TINTES D’IMPRESSI?»
– Residus del decapatge o l\’eliminació de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080117 (080118)

RESIDUS DE LA FFDU D’ALTRES REVESTIMENTS (inclosos els materials ceràmics)
– Residus de sorra de revestiment (080201)

RESIDUS DE LA FFDU DE TINTES D’IMPRESSI?»
– Residus de tintes diferents dels especificats en el codi 080312 (080313)
– Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317 (080318)

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I SEGELLANTS (incloent els productes d’impermeabilització)
– Residus d\’adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080409 (080410)

RESIDUS DE LA INDÚSTRIA FOTOGRÀFICA
– Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata (090107)
– Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen plata ni compostos de plata (090108)
– Càmeres d’un sol ús sense piles ni acumuladors (090110)

RESIDUS DE PROCESSOS TÈRMICS

De centrals elèctriques
– Cendra de llar, escòries i pols de caldera (excepte la pols de caldera especificada en el codi 100104 (100101)
– Cendra volant del carbó (100102)
– Cendra volant de torba i de fusta (no tractada) (100103)
– Cendra de llar, escòries i pols de caldera procedents de la coincineració diferents de les especificades en el codi 100114 (100115)
– Cendra volant procedents de la coincineració diferents de les especificades en el codi 100116 (100117)
– Sorra de llits fluïditzats (100124)

De la indústria del ferro i de l’acer
– Residus del tractament d\’escòries (100201)
– Escòries no tractades (100202)
– Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100207 (100208)
– Escata de laminatge (100210)

De la termometal·lúrgia de l’alumini
– Fragments d\’ànodes (100302)
– Pols d\’alúmina (100305)
– Partícules, procedents dels efluents gasosos, diferents de les especificades en el codi 100319 (100320)
– Altres partícules i pols (inclosa la pols de mòlta) diferents de les especificades en el codi 100321 (100322)
– Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100323 (100324)

De la termometal·lúrgia del zinc
– Escòries de la producció primària i secundària (100501)
– Altres partícules i pols (100504)
– Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100510 (100511)

De la termometal·lúrgia del coure
– Escòries de la producció primària i secundària (100601)
– Garbelladures i escumes de la producció primària i secundària (100602)
– Altres partícules i pols (100604)

De la termometal·lúrgia de la plata, or i platí
– Escòries de la producció primària i secundària (100701)
– Garbelladures i escumes de la producció primària i secundària (100702)
– Residus sòlids del tractament de gasos (100703)
– Altres partícules i pols (100704)

De la termometal·lúrgia d’altres metalls no ferris
– Partícules i pols (100804)
– Altres escòries (100809)
– Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100810 (100811
– Fragments d’ànodes (100814)
– Partícules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en el codi 100815 (100816)

De la fosa de peces fèrries
– Escòries de forn (100903)
– Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 100905 (100906)
– Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 100907 (100908)

De la fosa de peces no fèrries
– Escòries de forn (101003)
– Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 101005 (101006)
– Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 101007 (101008)

De la fabricació de vidre i els seus derivats
– Residus de materials de fibra de vidre(101103)
– Partícules i pols (101105)
– 0 Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció diferents dels especificats en el codi 101109 (101110)
– Residus de vidre diferents dels especificats en el codi 101111 (101112)
– Residus sòlids del tractament in situ d\’efluents diferents dels especificats en el codi 101119 (101120)

De la fabricació de productes ceràmics, maons, teules i materials de construcció
– Residus de vidrat diferents dels especificats en el codi 101211 (101212)

RESIDUS DEL TRACTAMENT QUÍMIC DE SUPERFÍCIE I DEL RECOBRIMENT DE METALLS I ALTRES MATERIALS; RESIDUS DE LA HIDROMETAL·LÚRGIA NO FÈRRIA

Residus de processos de galvanització en calent
– Cendres de zinc (110502)

RESIDUS DE L’EMMOTLLAMENT I TRACTAMENT FÍSIC I MEC+ANIC DE SUPERFÍCIE DE METALLS I PLÀSTICS
– Llimadures i llimalla de metalls ferris (120101)
– Pols i partícules de metalls ferris (120102)
– Llimadures i llimalla de metalls no ferris (120103)
– Pols i partícules de metalls no ferris (120104)
– Llimalla i rebaves de plàstic (120105)
– Residus de soldadura (120113)

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORVENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACI?» I ROBA DE PROTECCI?» NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA
Envasos
– Envasos de fusta (150103)
– Envasos mixtos (150106)
– Envasos tèxtils (150109)

RESIDUS NO ESPECIFICATS
– Sabates de fre diferents de les especificades en el codi 160111 (160112)
– Vidre (160120)

Lots de productes fora d’especificació i productes no utilitzats
– Residus inorgànics diferents dels especificats en el codi 160303(160304)

Residus de revestiments de forns i refractaris
– Revestiments i refractaris a base de carboni, procedents de processos metal·lúrgics diferents dels especificats en el codi 161101 (161102)
– Altres revestiments i refractaris procedents de processos metal·lúrgics diferents dels especificats en el codi 161103 (161104)
– Revestiments i refractaris procedents de processos no metal·lúrgics, diferents dels especificats en el codi 161105 (161106)

RESIDUS DE LA CONSTRUCCI?»
– Formigó (170107)
– Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17030 (1170302)
– Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 (170504)
– Balast de vies fèrries diferent de l\’especificat en el codi 170507 (170508)
– Materials d\’aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603 (170604)

RESIDUS DE SERVEIS MÈDICS O VETERINARIS O D’INVESTIGACI?» ASSOCIADA (llevat de residus de cuina i de restaurants no procedents directament de la prestació d’assistència sanitària)
Residus de maternitats, del diagnòstic, tractament o prevenció de malalties humanes
– Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180103) (180101)
– Residus d’investigació, diagnòstic, tractament o prevenció de malalties d’animals (180104)
– Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180202) (180201)
– Productes químics diferents dels especificats en el codi 180205 (180206)

RESIDUS DE LES INSTAL·LACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS DE LES PLANTES EXTERNES DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I DEL A PREPARACI?» D’AIGUA PER A CONSUM HUMÀ I D’AIGUA PER A ÚS INDUSTRIAL

Residus de la incineració o piròlisi de residus
– Cendres de fons de forn i escòries diferents de les especificades en el codi 190111(190112)
– Cendra volant diferents de les especificades en el codi 190113 (190114)
– Pols de caldera diferent de l\’especificada en el codi 190115 (190116)
– Residus de piròlisi diferents dels especificats en el codi 190117 (190118)
– Sorra de llits fluïditzats (190119)

Residus vitrificats i residus de la vitrificació
– Residus vitrificats (190401)

Residus del tractament aerobi de residus sòlids
– Fracció no compostada de residus municipals i assimilats (190501)
– Fracció no compostada de residus de procedència animal o vegetal (190502)
– Compost fora d\’especificació (190503)

Residus de plantes de tractament d’aigües residuals no especificats en cap categoria
– Residus de garbellament (190801)
– Residus de desarenatge (190802 )

Residus de la preparació d’aigua per a consum humà o aigua per a ús industrial
– Residus sòlids de la filtració primària i garbellament (190901)
– Residus no ferris (191002)
– Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-light) i pols diferents de les especificades en el codi 191003 (191004)
– Altres fraccions diferents de les especificades en el codi 191005 (191006
– Tèxtils (191208)
– Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211 (191212)

Residus de recuperació de sòls d’aigües i d’aigües subterrànies
– Residus sòlids de la recuperació de sòls diferents dels especificats en el codi 191301 (191302)

RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA

Fraccions recollides de manera selectiva
– Teixits (200111)
– Fusta diferent de l’especificada en el codi 200137 (200138)
– Residus de l’escurada de xemeneies (200141)

Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)
– Altres residus no biodegradables (200203)

Altres residus municipals
– Mescles de residus municipals (200301
– Residus de neteja viària (200303)
– Residus de la neteja de clavegueres (200306
– Residus voluminosos (200307)

[ABOCAMENT AMB EL PERMÍS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS]

RESIDUS DE LA PROSPECCI?», EXTRACCI?» DE MINES I CANTERES I TRACTAMENTS FÍSICS I QUÍMICS MINERALS

Residus de transformació física i química de minerals no metàl·lics
– Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 010407 (010408)
– Residus de sorra i argiles (010409)
– Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 010407 (010410)
– Residus de la transformació de potassa i sal gemma diferents dels esmentats en el codi 010407 (010411)
– Estèrils i altres residus del rentatge i la neteja de minerals, diferents dels esmentats en els codis 010407 i 01041 (010412)
– Residus del tallament i la serrada de pedra diferents dels esmentats en el codi 010407 (010413)

RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACI?» I ELABORACI?» D’ALIMENTS

– Residus metàl·lics (020110)

Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgia no fèrria
– Residus de processos de la hidrometal·lúrgia del coure diferents dels especificats en el codi 110205 (110206)

Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria
– Envasos de paper i cartró (150101)
– Envasos de plàstic (150102)
– Envasos metàl·lics (150104)
– Envasos compostos (150105)
– Envasos mixtos (160306)

RESIDUS DE SERVEIS MÈDICS O VETERINARIS O D’INVESTIAACI?» ASSOCIADA (llevat dels residus de cuina i de restaurant no procedents directament de la prestació d’assistència sanitària)
– Medicaments diferents dels especificats en el codi 180207 (180208)

RESIDUS MUNICIPALS
– Residus biodegradables de cuines i restaurants (200108
– Roba (200110)
– Residus de mercats (200302)