L’Ajuntament obre a consulta pública prèvia la regulació dels usos extractius i dels d’abocadors

Vuit persones en atur s’incorporen a l’administració a través dels Plans Locals d’Ocupació
13 de julio de 2022
Cal tenir un hospital o una atenció sanitària millor?
15 de julio de 2022

L’Ajuntament obre a consulta pública prèvia la regulació dels usos extractius i dels d’abocadors

El consistori rubinenc treballa en la redacció d’un Pla especial urbanístic per tal de regular la implantació dels usos extractius i dels d’abocadors. Amb l’objectiu d’involucrar la ciutadania en l’elaboració d’aquest document, s’ha obert una consulta pública prèvia a l’elaboració del pla a través de la plataforma Participa Rubí. Fins al 26 de juliol es poden fer les aportacions que es considerin oportunes.


En les darreres dècades han proliferat les explotacions extractives al terme municipal de Rubí. Les característiques litològiques i geogràfiques del sòl del municipi han facilitat la implantació d’un important nombre d’activitats extractives a cel obert en un reduït espai geogràfic, que supera el caràcter d’excepcionalitat que caracteritza actuacions d’aquest tipus en el sòl no urbanitzable. Es tracta d’usos del sòl que generen gran impacte ambiental en el territori i que, en conseqüència, han de ser regulats amb l’objectiu, entre d’altres, d’evitar l’impacte negatiu sobre l’entorn.


La situació ha estat agreujada per la utilització d’alguns dels espais resultants de les activitats extractives com a dipòsits controlats, que generen un grau de molèsties elevat per la proximitat a espais residencials, a més dels problemes derivats de la utilització dels carrers dissenyats per a trànsit lleuger i baix com a vies de trànsit pesat i intens.

Regulació prèvia
L’administració local ha intentat abordar aquesta problemàtica en diverses ocasions. L’any 2002 es va redactar un primer Pla Especial de regulació de les activitats extractives i complementàries al terme municipal de Rubí, que no es va arribar a tramitar. El 2007, es va aprovar el document d’avanç de planejament del POUM, que incorporava un estudi específic relatiu a les activitats extractives al municipi. El mateix any es va revisar la informació i es va redactar un segon Pla Especial de regulació de les activitats extractives i complementàries al terme municipal de Rubí, que tampoc es va arribar a tramitar.


El 2016, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB) va aprovar definitivament el Pla especial de regulació de les activitats extractives i la seva restauració.
El 2 de juny de 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar la nul·litat del Pla especial de regulació de les activitats extractives i la seva restauració i, en conseqüència, van quedar sense regulació detallada els usos extractius i els de dipòsits controlats.


La redacció i tramitació d’un Pla especial urbanístic resulta necessària per a poder crear el marc legal escaient que reguli la implantació dels usos extractius i els de dipòsits controlats, d’acord amb allò establert a la legislació urbanística vigent.

Objectius del Pla
Ara, l’Ajuntament continua el camí de la redacció d’un nou Pla d’extractives per protegir el territori de noves activitats, una decisió acordada en el marc de la Mesa d’abocadors.


L’objectiu del Pla especial urbanístic serà establir el marc normatiu que ha de regular la implantació dels usos extractius i de dipòsits controlats a Rubí, tot garantint el desenvolupament urbanístic sostenible i la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
Amb aquest propòsit, el Pla haurà de regular la implantació dels usos extractius i de dipòsits controlats i determinar les condicions que siguin necessàries per a garantir que la seva implantació no comporti una acumulació excessiva d’aquest tipus d’usos en el territori que pugui derivar en una deficient qualitat de l’aire o en molèsties pel soroll, olors o produïdes pel transport.

El pla vol regular les activitats extractives i els abocadors. / Arxiu