Rubí registra durant el 2022 una temperatura mitjana 1.4 ºC més elevada que l’any anterior