Rubí suspèn les tramitacions de llicències en sòl no urbanitzable per a activitats extractives i de gestió de residus