Un denari de la família flàvia: l’emperador Domicià