Rubí registra un descens d’infraccions penals del 4% amb la pandèmia