Les colles Galzeran fan un bon paper en el seu desplaçament a Balaguer